• Subcribe to Our RSS Feed

Predstavujeme NEK

           PREDSTAVUJEME   NÁRODNÝ   ENERGETICKÝ   KLASTER   NEK

                   Ing. Tomáš Novotný, MBA    generálny sekretár

Na Medzinárodnej konferencii ENERGOFUTURA 2011 v Bratislave  sa stretli odborníci z oblasti energetiky a ekológie i súvisiacich odborov  a v rámci programu sa konštituovala i nová významná organizácia –  Národný energetický klaster NEK. Po prípravnej fáze sa toto záujmové združenie právnických osôb dňom 15.03.2012 právoplatne zapísalo do úradného registra na ObÚ Bratislava.

  1. Za toto pomerne krátke obdobie od založenia do súčasnosti sa udialo niekoľko vážnych vecí a to:
  • Vznikla vnútorná organizačná štruktúra a vytvorenie systému fungovania NEK-u,
  • Nastalo cieľavedomé prijímanie nových členov a tvorba programu NEK,
  • Nastalo nadviazanie kontaktov s orgánmi štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, finančnými inštitúciami, univerzitami a výskumno-vývojovou základňou a najmä podnikateľskými subjektmi i ďalšími záujmovými združeniami vo sfére činnosti NEK.
  1. Klaster má v súčasnosti viac ako päťdesiatku významných členov. Aktuálne podmienky členstva sú zverejnené  na tejto webovej stránke, avšak v princípe vždy ide o súhlas s programom klastra, jeho Stanovami a programami a plnením si členských povinností. Vo vyspelom zahraničí už roky existujú mnohé obdobné klastre, fungujúce na báze zastrešovania záujmov členov v daných profesiách a odvetviach, organizujú sa celoeurópske štruktúry a činnosti ako napríklad téma „Zelené klastre pre budúcnosť“ či projekt „Cluster COOP“. Veľmi dobrá aktivita v tejto veci je v susednej Českej republike, Maďarsku, Poľsku  a obdobné klastre na celonárodnej úrovni existujú už v strojárskom, automobilovom, plastikárskom i elektrotechnickom priemysle aj u nás.
  1. Účelom klastra je vytváranie podmienok pre koordinovanú a cieľavedomú činnosť členov a partnerov v oblasti energetiky, ekológie a súvisiacej ekonomiky, investícií  a zabezpečovanie jednotných postupov, stanovísk a činností pre efektívne prezentovanie moderných postupov a názorov v celospoločenskom dianí v tejto oblasti. Celou touto činnosťou je však pretkávaná vysoká kreativita a najmä podpora rozvoja inovatívnych schopností členov a partnerov klastra, čo je doslova kľúčovým poslaním.

Energetika, ekológia a ekonomika sú dnes ponímané ako spojené nádoby, veď bez produkcie moderných energetických zdrojov, moderných stabilných a trvalo udržateľných a ekologicky nezávadných zdrojov energií  nie je možné zabezpečiť úspešný a konkurencieschopný chod hospodárstva, je to krv celonárodnej produkcie a musí to byť výsledok ekologicky nezávadnej, minimalizovanej  a environmentálne prostredie nezaťažujúcej činnosti a to pri súčasne stále vyššej ekonomickej efektívnosti výroby a distribúcie všetkých zdrojov energie.

  1. V súčasnosti prebiehajú mnohé stretnutia a rokovania s významnými agentúrami, asociáciami, združeniami, výrobcami a distribútormi energií a postupne sa našla, napriek mnohým lokálnym záujmom, spoločná platforma na jednotné vystupovanie a pravidelné formulovanie a prezentovanie kľúčových stanovísk a názorov. Sme na dobre nastúpenej ceste, klaster už vykonal doteraz , ale aj do budúcnosti ho čaká veľa práce,  avšak cieľ je jasný: vybudovať a stabilizovať silnú, dôstojnú, profesijne zdatnú organizáciu zastrešujúcu rozhodujúce aktivity v celoslovenskom meradle v oblastiach sfér záujmu.

V oblasti energetiky sa preto klaster zameriava na spoluúčasť pri tvorbe a koncipovaní novo   pripravovaných, či aktualizovaných zákonov ako zákon o energetike, zákon o regulácii v sieťových odvetviach, rezortné smernice a podobne. Zástupcovia klastra sú členmi Komisie pre energetiku pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti, prezident klastra Ing. Jozef Kovačovič – výrazná osobnosť slovenskej energetickej spoločnosti zastupuje záujmy aj v európskych štruktúrach v združení  Power Energy.

Klaster dnes prezentuje konkrétne riešenia v investíciách, zelenej energii, netradičných zdrojoch a ďalších súvisiacich aktivitách.

V oblasti ekológie klaster organizuje a spája aktivity výrobcov energií, ale aj zariadení a systémov pre čistenie odpadových vôd, kanalizačných systémov, údržby vodných nádrží, prevádzky vodných elektrárni, kontrole a zásahov pri znečisťovaní ovzdušia.

V oblasti ekonomiky ide o zavádzanie a uplatňovanie nových ekonomických štandardov a merateľných finančných ukazovateľov pre producentov a distribútorov energií, ako aj získavanie zdrojov a podporu vynikajúcich moderných projektov z podnikateľskej verejnosti.

  1. Súčasťou dlhodobých aktivít NEK je i spolupráca s Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ( SIEA ) vo veci prípravy a uplatňovania zásad a pravidiel Národného referenčného rámca pre podnikateľské vstupy zo sektora energetiky a súvisiacich odborov. Klaster je iniciátorom tvorby súborného dokumentu, ktorý postupne  mapuje celé spektrum aktivít organizácií a firiem v tejto oblasti. Je to však v tomto štádiu rozsiahla činnosť a  podrobnosti budú postupne predstavené práve na najvyššom fóre odborníkov – na tom ktorom príslušnom ročníku konferencie ENERGOFUTURA.
  1. Jednou z dôležitých činností klastra je priebežná komunikácia zo subjektmi v danej branži. Boli oslovené a následne realizované spoločné rozhovory s najvýznamnejšími združeniami a podnikmi vo fotovoltaiky, biomase, hydro energii, netradičných zdrojoch, čistení odpadových vôd, plynárstve, elektro sieťach ale aj výskumnej  základni a ďalších, kde je spolupráca iba v počiatku a bude potrebné prekonať mnohé čiastkové prekážky ako špecializácia, lokálny prístup a partikulárne záujmy. Cieľom NEK je spájať tieto organizácie, nachádzať spoločné nosné témy a prezentovať ich pozitívne v spoločnosti i v energetickej a environmentálnej politike a pritom podporovať dielčie profesijné aktivity týchto podnikov a združení.

Najťažším orieškom a dlhodobým zámerom stále je a aj bude získavanie dôvery, profesionality a vytváranie spoločných odborných tímov.

V nasledujúcom období sa klaster zameria na naviazanosť k doteraz realizovaným vlastným programom a projektom z rokov 2013 až 2017 a  výrazne aj na rozbehnutie práce nových tímov odborných sekcií a prípravu vlastných grantov pre roky 2018 až 20222 za podpory interných a externých finančných investícií.

S radosťou možno konštatovať, že záujem podnikateľskej verejnosti a samosprávy je veľký, v budúcom období sa  vytvorí tiež projekt celoštátny projekt Hodnotenia a aktualizácie Energetických koncepcií miest a obcí podľa nových noriem a zákonov a podá pomocná ruka v úsporách osvetlení a ochrane vôd a revitalizácii skládok odpadov.

informačný leták

* * *