• Subcribe to Our RSS Feed

Aktivity

ÚSPEŠNÁ A TRVALÁ AKTIVITA NA POLI SLOVENSKEJ ENERGETIKY  a EKOLÓGIE

Jedným zo sprievodných programov a podujatí Medzinárodnej konferencie ENERGOFUTURA 2011 v hoteli GATE ONE v Bratislave v dňoch 9. až 11. novembra 2011 bolo aj slávnostné zasadnutie ustanovujúceho sa Záujmového združenia právnických osôb s výstižným názvom NÁRODNÝ ENERGETICKÝ KLASTER  NEK.

Išlo o dlho očakávanú a veľmi potrebnú aktivitu  a spojenie rôznych reprezentantov jednotlivých odvetví a odborov pôsobiacich na slovenskom energetickom trhu s nosnými prvkami činnosti, a to mixu: 3 x E : Energetika, Ekológia, Ekonomika. Sídlom klastra je Bratislava a kancelárie sú aj v Košiciach a Trenčíne. Klaster bol oficiálne zaregistrovaný 15.03.2012 na príslušnom úrade štátnej správy.

Účelom tohto subjektu od počiatku je vytvárať podmienky pre koordinovanú a cieľavedomú činnosť jeho členov a partnerských organizácií, ako aj širokej podnikateľskej verejnosti v tejto sfére, a to pre úspešné a efektívne podnikanie pre rozvoj energetiky, ekológie a ekonomiky s dôrazom na sektor výroby, distribúcie, investičnej činnosti, výstavby, vedy a výskumu energetiky.

Systém fungovania klastra, jeho hlavné zakladacie a organizačné dokumenty sú zverejnené v rubrike DOKUMENTY tejto webovej stránky. Členmi klastra sa môžu stať iné záujmové združenia, podniky výroby a distribúcie tepla, organizácie zaoberajúce sa aktívnou a pro realizačnou ochranou životného prostredia a  firmy zaoberajúce sa investičnou a stavebnou činnosťou, projekčné inštitúcie, vedecko-výskumné centrá a ustanovizne, vysoké školy a veľmi dôležitá a potrebná je aj účasť obcí, miest a vyšších územných celkov, ako aj špecializovaných odborných agentúr a štátnych organizácií.

NEK sa v uplynulom i nasledujúcom období postupne zameriava na toto kľúčové poslanie :

  • komplexný informačný a komunikačný servis členov navzájom a v zastupovaní názorov u štátnych orgánov
  • vyhľadávanie a zabezpečovanie nových projektov a produktov, vrátane obstarávania zdrojov financovania, vypracovanie a aktualizácia energetických koncepcií a programov trvalo udržateľného rozvoja
  • spolupráca s medzinárodnými organizáciami a podnikmi, zastupovanie členov v rokovaniach a v procese legislatívnej prípravy národných dokumentov a zákonov
  • organizácia spoločenských podujatí, kongresov, konferencií a workshopov
  • cieľavedomá podpora rozvoja energetiky a ekológie v obciach a mestách, tematická a technická organizačná spolupráca vo vede a výskume.

Pri činnosti NEK je a bude vítaný v jeho radoch každý budúci člen, ktorý má záujem sústrediť svoje sily pre rozvoj slovenského energetického a environmentálneho  trhu. Zámerom je vytvorenie priestoru pre spoločenský postup jednotlivých producentov a reprezentantov rôznych skupín výrobcov tepla, elektrickej energie, solárnej energie, energie biomasy, biopalív, fotovoltaiky, ekológie  a environmentalistiky a ďalších spojených a príbuzných odborov.

Doterajšie vynikajúce celospoločenské a celoslovensky významné podujatia a aktivity i prezentácie v medzinárodnom podnikateľskom prostredí v danom segmente vplyvu klastra sú výsledkom zodpovednej a dlhodobej práce vedenia a členov a zakladajú do budúcnosti trvale pevnú a dominantnú pozíciu medzi organizáciami a združeniami v tejto sfére.

Klaster je mnoho rokov nositeľom európsky významnej prestížnej konferencie ENERGOFUTURA, konanej pod záštitou ústredných rezortných štátnych orgánov, je nositeľom ceny ministra hospodárstva SR za inovatívny čin roka 2012, nositeľom bronzového európskeho certifikátu klastrov European Cluster Excellence Initiative Bronze Label Certifikate a členom a realizátorom environmentálnych projektov v rámci Green Clusters for a Sustainable Future aktivít európskej organizácie CLUSTER COOP ako aj jedným z rozhodujúcich partnerov malej, no významnej rodiny ostatných priemyselných a technologických klastrov na Slovensku. V roku 2013 klaster získal Čestné uznanie v súťaži Národná podnikateľská cena za životné prostredie.

Je zakladajúcim členom významného celoštátneho Inštitútu pre správu registratúry INSPREG, účastníkom európskych  projektov CLUSTER FYSTART2ACT v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a deviatimi organizáciami z prostredia EÚ, je  zapojený aj do projektov Horizont 2020.

Pre realizáciu projektov vzdelávania podnikateľského prostredia klaster vytvoril v Košiciach Centrum environmentálneho a energetického vzdelávania  a pre potreby účastníkov vzdelávacích kurzov prevádzkuje originálny elektronický študijný portál na svojej webovej stránke.

Doba praje myšlienkam a postupom, kedy sa musia do života presadzovať nové moderné technológie a riešiť nový prístup k energii, uplatňovať ekonomická efektívnosť a ochrana životného prostredia s výrazným snažením a dôrazom na zdravé a úspešné obyvateľstvo, trvalo udržateľné produkčné prostredie s výrazným progresívnym faktorom inovácií a novú spoločenskú a podnikateľskú kultúru. A to je pozícia i poslanie klastra.

Rada združenia NEK

Aktualizované, 10.02.2016