• Subcribe to Our RSS Feed

Úvod

 

 

3 X E :   ENERGETIKA    EKOLÓGIA    EKONÓMIA

 

 

 

Národný energetický klaster NEK, so sídlom v Slovenskej republike je záujmovým združením právnických osôb vytvoreným s cieľom trvalého rozvoja modernej a systémovej energetickej politiky a súvisiaceho podnikateľského prostredia s dôrazom na výrobu, distribúciu, investičný rozvoj, výskum, vývoj, vzdelanie, ekológiu a podporu konkurencieschopnosti Slovenska.

Účelom NEK je združovanie subjektov v širokom zábere všetkých sfér hospodárenia s energiami, ochrany životného prostredia, zvyšovania ekonomickej efektívnosti a vytváranie podmienok pre koordináciu a činnosť členov a partnerov v celospoločenskom význame, komunikácii s orgánmi štátnej správy, samosprávy a odbornej verejnosti.

NEK má v súčasnosti 52 členov – významných slovenských subjektov s rôznymi sférami záujmu a pôsobiacimi v podnikateľskej, vzdelávacej, investičnej a  výskumnej činnosti, regionálnej a miestnej samosprávy, združenia a asociácie pôsobiace v tejto sfére vplyvu.

Významným podujatím medzinárodného významu je pravidelné poriadanie medzinárodnej konferencie ENERGOFUTURA, ako jednej z piatich najvýznamnejších konferencií s touto tematikou v Európe.

Sféry kľúčových aktivít NEK so zameraním na:

  • Podnikateľská stratégia a projektovanie nových energetických zdrojov, modernizácia distribučných sietí , revitalizácia a rekultivácia ekologických záťaží.
  • Environmentálne záťaže a ich eliminácia, podpora a tvorba čistého, zdravého zeleného Slovenska
  • Hospodárnosť a efektivita lokálnej siete energetiky miest a obcí
  • Podpora inovácií a kreatívnej excelentnosti členov a partnerov v ekológii, energetike a ekonomike.
  • Podpora výskumu a vývoja v technických a prírodných vedách, vzdelávanie a výchova k progresívnym projektom
  • Realizácia Národného certifikačného programu oceňovania energetických a environmentálnych charakteristík priemyselných podnikov.