• Subcribe to Our RSS Feed

Sekcie

        

                                            Pracovné sekcie klastra

Národný energetický klaster  NEK v rámci Programu rozvoja slovenskej energetiky a ekológie vytvoril po rozsiahlej spoločenskej odbornej diskusii a na základe záverov a aktualizácií z jednotlivých medzinárodných konferencií ENERGOFUTURA  tri nosné odborné sekcie pre dlhodobú špecializáciu a činnosť svojich členov a partnerov:

SEKCIA A: Inovatívnosť a konkurencieschopnosť energetických  a ekologických projektov a investícií

SEKCIA B: Rozvoj regionálnej a komunálnej energetiky a ekológie vrátane aplikovaného výskumu a vývoja v technických a prírodných vedách

SEKCIA C: Prevádzka a ekonomická efektívnosť moderných zdrojov energie a revitalizácie  životného prostredia

Každú sekciu odborne vedie a programovo riadi vždy známa osobnosť z danej oblasti a organizačne zabezpečuje, administratíve ošetruje konkrétny projektový manažér určený vedením NEK.

Činnosť sekcií priamo nadväzuje na hlavné dokumenty a princípy energetického a ekologického projektu vlády SR „Žiť energiou“ , Národného environmentálneho akčného programu vlády SR č. 350/1996 a zámermi priemyselnej politiky SR a cieľmi environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR, ako aj dlhodobých kľúčových dokumentov :Stratégie, zásad a priorít štátnej environmentálnej politiky schválenej uznesením Vlády SR č.619/1993 a Národnej rady SR č. 339/1993

                           Obsah a koncepcia jednotlivých sekcií je nasledovná:

SEKCIA A:

 1. Mapovanie a klasifikácia súčasného stavu energetických a environmentálnych systémov a komplexov v SR a v EU, vytipovanie, mapovanie  a prezentácia nosných programov a projektov.
 2. Zabezpečovanie tzv. „konsolidovaného partnerstva a spolupráce“ medzi producentmi a distribútormi konvenčnej energie a novými obnoviteľnými zdrojmi.
 3. Zastupovanie, konzultovanie, vybavovanie sťažností a podnetov a projektov partnerov v energetickej a ekologickej politike v konaniach pred orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj pred širokou odbornou verejnosťou.
 4. Presadzovanie a zavádzanie nových inovatívnych a kreatívnych projektov a technologických postupov v energetike a ekológii v spolupráci so štátnou energetickou politikou a zámermi EU.

Táto sekcia je odporúčaná ako pracovný priestor pre výrobné a distribučné energetické podniky, orgány špecializovanej štátnej správy v dotknutých oblastiach, projektové firmy, výskumné ústavy a inštitúcie, združenia a asociácie zaoberajúce sa energetikou a ekológiou, investičné a stavebné realizačné organizácie a širokú odbornú verejnosť.

SEKCIA B:

 1. Organizácia a poradenstvo v aktivitách VUC, miest a obcí pri riešení environmentálnych projektov, miestneho teplárenstva a energetiky a koncepcií zdravého životného  prostredia, vrátane podpory realizácie energetických a ekologických diel.
 2. Spolupráca so Združením miest a obcí Slovenska ( ZMOS ) pri tvorbe a plánovaní celoštátnych programov pre rozvoj lokálnej energetiky.
 3. Podpora a zastupovanie oprávnených nárokov, potrieb a očakávaní miest a obcí pri tvorbe a uplatňovaní štátnej politiky v energetike a ekológii.
 4. Vybavovanie a odborné ošetrovanie podnetov, návrhov a problémov miest a obcí v konaniach so špecializovanými orgánmi štátnej správy.
 5. Pomoc pri tvorbe programov, spolufinancovanie ekonomický efektívnych projektov, podpora energetických koncepcií a zavádzania alternatívnych  obnoviteľných zdrojov energie.

Sekcia je zriadená pre podporu a spoluprácu s prioritami pre vyššie územné celky, mestá, obce a ich miestne energetické a environmentálne  podniky, projekčné a poradenské firmy, národné agentúry pôsobiace v oblasti inovácií, životného prostredia a priemyselnej investičnej podpory výrobcov a distribútorov energií, ako aj dodávateľov z oblasti stavebníctva a podniky realizujúce rekultivácie a revitalizácie ekologických záťaží v miestnom životnom prostredí miest a obcí.

SEKCIA C:

 1. Podpora konkrétnych modelových a ekonomicky i ekologicky efektívnych programov a projektov vybraných nosných producentov a distribútorov energií, realizácia energetických a ekologických stavebných komplexov a systémov.
 2. Spolupráca a prepojenie vedy, výskumu a výchovy k ekologickému a energeticky nenáročnému mysleniu a užitiu v spoločenskej praxi.
 3. Uplatňovanie systému celospoločenskej výchovy a myslenia širokej verejnosti v energeticky úspornom prístupe a šetrení a hľadaní riešení pre trvalo udržateľný rozvoj.
 4. Riešenie, prezentácia a presadzovanie modelových inovatívnych a progresívnych riešení v projektoch kogenerácie, modernizácie tradičných energetických zdrojov, zavádzania obnoviteľných zdrojov a tzv. zelených energií, rekultivácií skládok, čistení a zbere odpadových vôd, ochrane ovzdušia, správe emisií a pod.

Dôraz v práci tejto sekcie je na zapojení vedeckovýskumných a technologických parkov do aktivít, účasti podnikov a organizácií zavádzajúcich ekologické a ekonomické šetrenie a najmä výrazné inovatívne prístupy, ako aj univerzít a škôl zameraných na modernú výchovu v týchto oblastiach, silnou skupinou sú aj investičné a stavebné spoločnosti so záujmom aktívne sa podieľať na tvorbe a realizácii stavebných komplexov a diel.

                                                                     OOOOOOO